Semua bahan dan data yang diposkan ke dalam Portal Rasmi kami untuk tujuan penerangan sahaja. Majlis Bandaraya Seremban dan Kerajaan Malaysia dengan nyata menafikan semua liabiliti untuk mana-mana orang atau entiti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan keseluruhan atau mana-mana bahagian apa-apa maklumat yang diperolehi dari Portal Rasmi ini.